موتور برق به خواسته ساخت برق است و غالبا در طول قطعی برق و یا این که کمبود برق در مناطقی که قابلیت و امکان برق رسانی ندارند آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد .