رادياتور وسيله‌ي گرمايشي‌اي است كه حرارت را به دو طريق جابه‌جايي و تابشي از خویش بيرون مي‌دهد .